Registration


Rezerwacja miejsc na wykładach otwartych kongresu Logic and Religion

Seats booking for open lectures of the congress Logic and Religion


DANE SŁUCHACZA (LISTENER'S DATA)

imię (first name):    nazwisko (last name):

opcjonalnie: adres e-mail (e-mail address, not obligatory):

DNI (DAYS)

Rezerwuję miejsce w dniach (I book a seat on the following days):

18 czerwca, dzień 1 (June 18, day 1)

19 czerwca, dzień 2 (June 19, day 2)

20 czerwca, dzień 3 (June 20, day 3)

21 czerwca, dzień 4 (June 21, day 4)

22 czerwca, dzień 5 (June 22, day 5)

proszę wpisać 3-literowe hasło, by potwierdzić, że nie jest się robotem: po pierwszej literze każdego słowa z frazy logic and religion
(enter the 3-letters code to confirm you are not a robot: first letters from the words logic and religion, one from each):

Klikając przycisk Rezerwuję dokonuje Pan/Pani rezerwacji, uzyskując pierwszeństwo przed osobami, które nie dokonały rezerwacji i składa Pan/Pani poniższe oświadczenie:

    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele organizacji kongresu 2nd World Congress on Logic and Religion, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jeśli formularz został poprawnie wypełniony, to po naciśnięciu przycisku w przeglądarce wyświetli się potwierdzenie, a jeśli podano adres e-mail, zostanie ono również wysłane na podany adres.

By clicking Rezerwuję (I book)-button you send your submission to the 2nd World Congress on Logic and Religion and make a statement:

    I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organising the 2nd World Congress on Logic and Religion in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amd2ments).

If you filled the form correctly, after clicking Submit-button the system will display the data you have given on this website; if you have given the e-mail address it will also send you a confirmation.